Όνομα εταιρείας:

Privado Networks AG
(Privado Networks SA)
(Privado Networks Ltd)

Μοναδική αναγνώριση επιχειρήσεων
Αριθμός (UIDB):

CHE-203.001.971

Κατοικία, Διεύθυνση:

Grafenauweg 8, CH-6300 Zug, Ελβετία

Φύση της Εταιρείας:

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
Τελευταία άρθρα: 27 Ιανουαρίου 2020

Εταιρικό κεφάλαιο:

Μετοχικό κεφάλαιο: 100.000,00 CHF, διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές με περιορισμένη δυνατότητα μεταβίβασης προς 1,00 CHF η κάθε μία. πλήρως πληρωμένη

Σκοπός:

Παραγωγή, ανάπτυξη, εμπορία, υλοποίηση, παροχή και διανομή λογισμικού

55
/js/scripts.min.js